Menus

MENUS DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2023
Menus
MENUS DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2023

MENUS DE LA SEMAINE

MENUS DU 20 AU 26 DECEMBRE
Menus
MENUS DU 20 AU 26 DECEMBRE

RESTAURATION CDFAS : MENUS DU 20 AU 26 DECEMBRE

MENUS DU 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE
Menus
MENUS DU 29 NOVEMBRE AU 5 DECEMBRE

MENUS DE LA SEMAINE

MENUS DE LA SEMAINE
Menus
MENUS DE LA SEMAINE

MENUS DE LA SEMAINE DU 27 MARS AU 2 AVRIL 2023

MENUS DE LA SEMAINE
Menus
MENUS DE LA SEMAINE

DU 15 AU 21 NOVEMBRE